بازهم مردم شهر تازیان به دعوت رهبری لبیک گفتند

مردم شهر تازیان در جمعه آخر ماه رمضان با دهان روزه و حضور گسترده خود به رژیم کودک کش اسرائیل اعلام کردند که پشت رهبری و آرمان های امام راحل شان هستند و با حضور خود مشت محکمی به دهان آمریکا و سگ نگهبانش زدند .

۲۰۱۸۰۶۰۸_۱۰۴۱۱۹

۲۰۱۸۰۶۰۸_۱۰۵۱۳۸

۲۰۱۸۰۶۰۸_۱۰۴۸۴۲

بچه های خون گرم و همیشه فعال گردان،حوزه و پایگاه امام حسین علیه السلام شهر تازیان  .

۲۰۱۸۰۶۰۸_۱۰۵۶۲۸