بلوار کشاورز

بلوار کشاورز در حال حاضر بلوار اصلی شهر تازیان می باشد که در زمان تصدی اولین شهردار تازیان جناب آقای محمد آشوری زاده ساخته شد.عکس هایی که ملاحظه می فرمایید متعلق به زمان قبل از شهر شدن تازیان و بعد از شهر شدن تازیان می باشد که تفاوت چندانی را می توان مشاهده کنید.

IMG_4436۲۸۰۲۲۰۱۱۵۸۳