درمانگاه شهر تازیان :

درمانگاه شهر تازیان یکی از قدیمی ترین درمانگاه های منطقه می باشد که ماموریت درمان تمام خانوادهای شهرتازیان و روستاهای اطراف را برعهده دارد. و هم اکنون پروزه ساخت کلینک شیانه روزی شهر تازیان در حال اتمام می باشد که در صورت راه اندازی خدمات گسترده تری به مردم منطقه ارائه خواهد داد .