شب قدر

برترین شب، شب قدر، یکی از شب های ماه رمضان، شبی که از هزار ماه برتر است. شب نزول قرآن، تقدیر امور، بخشش گناهان است. شب قدر بزرگترین سند امامت و تداوم آن در طول زمان است . شب زنده داران باید تلاش کنند تا غفران الهی در این شب شامل حالشان گردد .  شب قدر در شهر تازیان مردم  بصورت خود جوش اقدام به درست کردن غذا ، و پخش بین مردم زنده دار می کنند .