طرح چمن کردن زمین ورزشی شهر تازیان

طرحی که مردم و جوانان شهر تازیان سالهاست منتظر آن هستند . و به امید حق تعالی این طرح که از چند روز پیش توسط شهرداری شهر تازیان آغاز شده است ، با سر انجام مطلوبی برای همشهریان عزیز به پایان خواهد رسید .IMG-20180112-WA0001IMG-20180112-WA0005