همایش پیاده روی خانواده

IMG_1853-1000x201به نام خدا

«لبخند را به یکدیگر هدیه دهیم»

همایش پیاده روی خانواده

در یک صبح جمعه مطلوب زمستانی صبحانه خود را در دل طبیعت همراه با ورزش صبحگاهی و پیاده روی در کنار فرزندان و پدر و مادر خود بگذرانید.

مبدأ :بهشت زهرا شهر تازیان

(ساعت ۶:۳۰ صبح جمعه ۱۲ بهمن ۹۷ منتظرتان هستیم)

روابط عمومی شهرداری تازیان پایین