همکاری شهرداری تازیان در ساخت مسجد محمد شمسی

از آنجایی که شهرداری  شهر تازیان دارای خودروهای راه سازی لودر و کمپرسی می باشد تا جایی که امکان دارد به روستاهای منطقه در این زمینه کمک و همکاری می کند . و این کمک و همکاری در روستای محمد شمسی در تخریب ساختمان برای  ساخت مسجد میباشد.