چمن مصنوعی شهر تازیان

شور و نشاط در زمین چمن مصنوعی شهر تازیان

خوشحالی نوجوانان شهر تازیان از ساخت و اتمام چمن مصنوعی که پس از سال ها انتظار محقق شد

خدمتی دیگر از شهرداری شهر تازیان و مهندس جواد شعبانی شهردار محترم.

WhatsApp Image 2019-01-07 at 13.00.25(1) WhatsApp Image 2019-01-07 at 13.00.25