گلزار شهدای گمنام شهر تازیان

این گلزار در شهر تازیان به همت شهرداری شهر تازیان و مسئولین محترم شهرک مروارید برای آرامیدن دو شهیدی گمنام آماده و ساخته شده است که از محیط زیبا و معنوی تشکیل شده است . این گلزار در اسفند ۱۳۹۵ ساخته شده است .

۲۰۱۸۰۳۰۱_۱۱۳۵۳۰